Куклена претстава за децата од Одделението за хематологија и онкологија